Menu Close

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 17-июлундагы
N 506 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-сентябрындагы N 612 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү (мындан ары – ыйгарым укуктуу өкүл) тиешелүү облустун чегинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан чыгуучу кызмат адамы болуп эсептелет.

2. Ыйгарым укуктуу өкүл Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын жана облустун аймагында мамлекеттик бийликтин ишинин натыйжалуулугун жогорулатууну ишке ашырууну камсыздайт.

3. Ыйгарым укуктуу өкүл мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет жана кызматка Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат жана бошотулат.

4. Ыйгарым укуктуу өкүл түздөн-түз Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине баш ийет жана отчет берет.

5. Ыйгарым укуктуу өкүл өзүнө тапшырылган иш чөйрөсү үчүн Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин алдында жеке жоопкерчилик тартат.

6. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн ишинин укуктук негизи Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары жана буйруктары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана буйруктары, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер жана макулдашуулар жана ушул Жобо түзөт.

7. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн ишин камсыздоо, облустун аймагында мамлекеттик аткаруу бийлиги органдарынын ишин координациялоону, мониторинг жүргүзүүнү жана контролдоону ишке ашыруу үчүн Ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппараты түзүлөт.

2. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн милдеттери жана функциялары

8. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– облустун чегинде мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

– тиешелүү облустун чегинде мамлекеттик башкаруу органдарынын, укук коргоо органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ишин координациялоо жана контролдоо;

– облустун аймагын өнүктүрүүнүн комплекстүү программаларын жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте иштеп чыгуу, ошондой эле региондук экономикага инвестицияларды тартуу боюнча иштерди уюштуруу;

– облустун аймагында коопсуздукту камсыз кылуу, аймакты жана калкты өзгөчө кырдаалдан жарандык коргоо чөйрөсүндөгү иштерди координациялоону жүргүзүү.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-сентябрындагы N 612 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Ыйгарым укуктуу өкүл өзүнө жүктөлгөн милдеттерди чечүү максатында төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

– мамлекеттик бийлик органдарынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, саясий партиялар, башка коомдук жана диний бирикмелер менен өзүнүн компетенциясына кирген маселелер жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тапшырмасы боюнча өз ара аракеттенүүнү уюштурат;

– облустун аймагында укук тартибин жана коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле мамлекеттик чек араны коргоо боюнча укук коргоо органдарынын ишин координациялайт жана контролдойт;

– мамлекеттик башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ишин, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурларда координациялайт;

– мамлекет тарабынан берилген ыйгарым укуктарын аткаруу бөлүгүндө жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин контролдоону ишке ашырат;

– эл аралык жана региондор аралык кызматташтыкты өнүктүрөт;

– облустун экономикасына инвестицияларды тартат;

– тиешелүү аймакта күзгү-кышкы мезгилге, жазгы-күзгү талаа иштерине жана түшүм жыйноого даярдык көрүү боюнча ишти уюштурат;

– тиешелүү аймакта пенсиялардын, пособиелердин жана эмгек акынын өз убагында төлөнүшүн көзөмөлдөйт;

– мыйзамда белгиленген социалдык кепилдиктердин аткарылышын уюштурат;

– облустагы укук коргоо органдарынын ишинин натыйжалуулугун, алардын кадрдык камсыз болуусунун абалын талдайт, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине тиешелүү сунуштарды киргизет;

– мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн токтомдорун жана буйруктарын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйруктарын облуста аткарууну текшерүүнү уюштурууда прокуратура органдары менен өз ара байланышта иштейт;

– Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине аткаруу бийлиги органдарынын актыларынын иш-аракетин ушул актылар Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келгенде же адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери бузулган учурда токтотуу жөнүндө сунуш киргизет;

– Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тапшырмасы боюнча башка функцияларды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-сентябрындагы N 612 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктары

10. Ыйгарым укуктуу өкүл:

– өзүнүн компетенциясынын чегинде мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйруктарын аткарууну жана мамлекеттик программаларды аткарууну координациялайт жана контролдойт;

– өзүнө жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнөн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, тиешелүү облустун чегинде жайгашкан уюмдардан жана кызмат адамдарынан зарыл материалдарды белгиленген тартипте сурайт жана алат;

– (төртүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-сентябрындагы N 612  токтомуна ылайык күчүн жоготту)

– (бешинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-сентябрындагы N 612  токтомуна ылайык күчүн жоготту)

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине облуста коопсуздукту камсыз кылуу, мамлекеттик чек араны коргоо, ошондой эле саясий, социалдык жана экономикалык абалдар жөнүндө дайыма баяндамаларды берип турат;

– Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин номенклатурасына ылайык мамлекеттик кызматчылардын кызмат ордуна жана башка кызмат орундарына дайындоодо (бошотууда) талапкерлерди макулдашат;

– мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн актыларын, өзүнүн милдеттерин кошкондо, аткарбаганда же талаптагыдай аткарбаганда облустун чегинде мамлекеттик башкаруу органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө укуктуу;

– райондук мамлекеттик администрация башчысынын – акимдин ээлеген кызматына ылайык келе тургандыгы жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизет;

– өзүнө берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча жергиликтүү башкаруу органдарынын ишин координациялайт;

– облустун кызыкчылыктарына тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын чечимдеринин долбоорлорун макулдашат;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйындарына катыша алат;

– жогору турган мамлекеттик органдары менен мамилелерде тиешелүү аймактын атынан чыгат;

– белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Президентине Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жана ардак наамдарын ыйгаруу жөнүндө өтүнүч кат берет;

– Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тапшырмасы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сыйлыктарын облуста берет, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин алкышын жарыялайт;

– Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тапшыруусу боюнча облустун чегинде жайгашкан райондордун ортосундагы кайчы пикирлерди чечүү үчүн макулдашуу жол-жоболорун уюштурат;

– облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппаратынын кызматкерлерин белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, ошондой эле Аппараттын кызматкерлерине карата сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын көрөт;

– өзүнүн орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт; ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппаратынын кызматкерлеринин кызматтык нускамаларын бекитет;

– өзүнүн компетенциясынын чегинде кызматтык документтерге кол коет;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чечимдеринин негизинде жана аткаруу үчүн буйруктарды жана тескемелерди чыгарат;

– чыгымдардын бекитилген сметасынын чегинде финансылык каражаттарды тескейт;

– жарандардын укуктарын коргоо боюнча иштерди, жарандардын даттануулары жана кайрылуу менен иштерди жүргүзөт;

– облустун аймагында зарыл болгон учурда коомдук жана эксперттик-консультациялык кеңештерди түзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-сентябрындагы N 612 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Ыйгарым укуктуу өкүл Кыргыз Республикасынын Премьер-министри өткөрүп берген башка ыйгарым укуктарды жүргүзө алат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-сентябрындагы N 612 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басарлары

12. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн эки орун басары, анын ичинде бир биринчи орун басары болот.

13. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары жана орун басары ыйгарым укуктуу өкүлдүн сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат.

Ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары ыйгарым укуктуу өкүл жок учурда же өзүнүн милдеттерин аткарууга мүмкүн болбой калганда аны алмаштырат.

5. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппараты

14. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппараты ыйгарым укуктуу өкүлдүн ишин камсыздоо үчүн арналган мамлекеттик орган болуп эсептелет.

15. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппараты юридикалык жактын статусуна ээ, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү болот.

16. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин уюштуруу жана координациялоо ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппаратынын жетекчисине жүктөлөт.

17. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппаратынын кызматкерлери мамлекеттик кызматкерлер болуп эсептелишет.

18. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппараты жөнүндө жобо, түзүмү жана штаттык расписаниеси Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

6. Консультациялык кеңеш берүүчү органдар

19. Аткаруу-тескөөчү иштердин маанилүү маселелерин кароо үчүн облустун жашоо-турмушунун маанилүү маселелерин кароого чакырылган коллегиялуу жана кеңеш берүүчү органдар, коллегия жана Укук тартибин жана коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча координациялык кеңеш (мындан ары – Координациялык кеңеш) түзүлөт.

20. Коллегиянын курамына ыйгарым укуктуу өкүл, анын орун басарлары жана ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан аныкталуучу жана бекитилүүчү мамлекеттик органдардын башка кызмат адамдары кирет.

21. Координациялык кеңештин жеке курамын ыйгарым укуктуу өкүл бекитет.

22. Коллегиянын жана Координациялык кеңештин чечими сунуштама мүнөздө болот.

23. Координациялык кеңештин иш тартиби жана ыйгарым укуктары Координациялык кеңеш жөнүндө жобо менен жөнгө салынат, аны ыйгарым укуктуу өкүл бекитет.

 

Достор менен бөлүшүү:
Яндекс.Метрика